DZPS0306.jpg 檔案下載 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛像圖庫 > 佛菩薩聖像 > 地藏菩薩 > 地藏菩薩-坐像 > DZPS0306.jpg > 檔案下載

Download 下載: DZPS0306.jpg


※MD5 檢查碼: 585B051DB56FD680BCA375797AFF972A
(可用 WinMD5_v2.exe 檢查下載後檔案是否與原檔案相同)